Kodeks przejrzystości

NOTA METODOLOGICZNA

 

1. Wstęp – cel i podstawa raportowania

Niniejszy dokument został przygotowany w związku z wymogiem ustanowionym w pkt 7.2 Kodeksu Etyki Medicines for Europe (MfE), na mocy którego każdy Przedsiębiorca będący sygnatariuszem Kodeksu Etyki MfE, ma za zadnie opublikować notę opisującą w skrócie metodologię, jaką zastosował podczas przygotowania, ujawnienia i określenia Transferów Świadczeń dla każdej ujawnianej kategorii.

W związku z tym, że Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki MfE, Przedsiębiorcy zrzeszeni w PZPPF mają również obowiązek ujawnić Transfery Świadczeń oraz przygotować notę opisującą metodologię. Niniejsza nota została przygotowana w celu wypełnienia tego obowiązku.

Nota dotyczy terytorium Polski.
 

2. Zakres definicji

3. Zakres przedmiotowy publikacji

Grupa EGIS postanowiła o publikacji Raportów obrazujących świadczenia na rzecz HCP, HCO i Organizacji Pacjentów.

Z zakresu raportowania wyłączono HCP, którzy są zatrudnieni przez Grupę EGIS na podstawie umowy o pracę, jako pracownicy etatowi.
 

4. Definicja świadczenia (ang. „Transfer of Value”)

Na potrzeby raportowania przyjęto, że przekazanie świadczenia obejmuje wszelkie transfery do HCP, HCO oraz PO obejmujące:

 1. Świadczenia pieniężne do HCP, w tym wynagrodzenie za wykonanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych obejmujących w szczególności przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie wykładu lub prelekcji, pełnienie roli eksperta w panelu doradczym uczestnictwo w grupie focusowej lub inną usługę doradczą. Wynagrodzenia w związku z pracami badawczo-rozwojowymi lub badaniami rynku są wyłączone z zakresu niniejszego raportowania.
 2. Świadczenia pieniężne do HCO, w tym wynagrodzenie za wykonanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych obejmujących w szczególności przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie wykładu lub prelekcji, pełnienie roli eksperta w panelu doradczym uczestnictwo w grupie focusowej lub inną usługę doradczą. Wynagrodzenia w związku z pracami badawczo-rozwojowymi lub badaniami rynku są wyłączone z zakresu niniejszego raportowania.
 3. Łączna zsumowana kwota wsparcia przekazanego HCP w związku z konferencjami lub spotkaniami, obejmująca opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania.
 4. Darowizny i granty przekazane HCO (w tym darowizny lekowe, pieniężne i rzeczowe).
 5. Świadczenia pieniężne do PO, w tym wsparcie finansowe i rzeczowe.
   

5. Wartość świadczenia

 1. W Raportach świadczenia zostały przedstawione w następujący sposób:
  1. Świadczenia pieniężne do HCP – w przypadku umów realizowanych w ramach działalności gospodarczej HCP – kwota bez podatku VAT, w przypadku umów realizowanych poza działalnością gospodarczą HCP – kwota brutto. Nie uwzględnia się kwot przekazanych na wyżywienie, podróże, hotele w ramach wykonywania danej umowy.
  2. Świadczenia pieniężne do HCOkwota bez podatku VAT. Nie uwzględnia się kwot przekazanych na wyżywienie, podróże, hotele w ramach wykonywania danej umowy.
  3. Kwota wsparcia przekazanego HCP w związku z konferencjami/spotkaniamikwota brutto z podatkiem VAT.
  4. Darowizny i granty dla HCO i POkwota brutto z podatkiem VAT.
 2. Wartość świadczeń przedstawiana jest w polskich złotych. W przypadku przekazania świadczenia w walucie obcej, jego wartość została przeliczona na polskie złote według kursu NBP z dnia przekazania świadczenia.
 3. Wartość świadczeń przekazywanych na podstawie umów wieloletnich została przedstawiona w Raportach w kwocie przypisanej do danego roku kalendarzowego.
   

6. Data przekazania świadczenia

W Raportach data przekazania świadczenia rozumiana jest w zależności od rodzaju świadczenia:

 1. Świadczenia pieniężne do HCP  i HCO – datą przekazania świadczenia jest data wypłaty wynagrodzenia;
 2. Kwota wsparcia przekazanego HCP w związku z konferencjami/spotkaniami – datą przekazania świadczenia jest data konferencji/spotkania
 3. Darowizny i granty dla HCO i Organizacji Pacjentów – datą przekazania świadczenia jest data przelewu w przypadku darowizn pieniężnych lub data umowy w przypadku pozostałych darowizn.
   

7. Postępowanie w przypadku braku przekazania świadczenia

W przypadku braku przekazania świadczenia, nie podlega ono publikacji.


8. Zgoda na upublicznienie danych w sposób zindywidualizowany - ochrona danych osobowych

Dane osobowe HCP będą ujawniane wyłącznie w odniesieniu do świadczeń pieniężnych przekazywanych do HCP (pod warunkiem udzielenia zgody przez HCP). W sytuacji kiedy HCP nie udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane o Transferach Świadczeń zostaną ujawnione w postaci zagregowanej.

Zgoda na udostępnienie danych osobowych HCP w Raporcie Przejrzystości jest uzyskiwana przy podpisywaniu pierwszej umowy w danym okresie raportowania, obejmującym rok kalendarzowy.

Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody zawiera informacje o zakresie, celu, okresie przetwarzania danych osobowych HCP.

W przypadku wycofania przez HCP zgody na przetwarzanie danych osobowych, Grupa EGIS zobowiązana jest do usunięcia tych danych z Raportu Przejrzystości w terminie 30 dni kalendarzowych od wycofania zgody.

W takiej sytuacji Grupa EGIS nie ponosi jednak odpowiedzialności za dane pobrane z raportu upublicznionego przed wycofaniem zgody przez HCP.

Zarówno odmowa udzielenia zgody jak i jej późniejsze wycofanie pozostaje bez wpływu na współpracę między HCP a Grupą EGIS.

Informacje dotyczące wsparcia HCP w związku z konferencjami/spotkaniami będą ujawniane w sposób zagregowany, nie pozwalający na zidentyfikowanie HCP.
 

9. Publikacja danych

Zgodnie  treścią pkt 7.4 Kodeksu Medicines for Europe, Grupa EGIS ujawnia Transfery Świadczeń w taki sposób, aby umożliwić do nich publiczny dostęp. Publikacja Raportu Przejrzystości nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Grupy EGIS, zaś dane zagregowane dla wszystkich członków Medicines for Europe zrzeszonych w PZPPF oraz linki do raportów indywidualnych są umieszczone na centralnej platformie należącej do PZPPF.


10. Częstotliwość ujawniania danych

Zgodnie z treścią pkt 7.7 Kodeksu Medicines for Europe, ujawnień dokonuje się w odstępach rocznych, a każdy okres sprawozdawczy obejmuje pełny rok kalendarzowy.

Pierwszym okresem sprawozdawczym jest rok 2017. Ujawnienie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia danego okresu sprawozdawczego.

Oznacza to, że wszystkie podlegające ujawnieniu Transfery Świadczeń przekazane w pierwszym okresie sprawozdawczym zostaną ujawnione najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku.

Kolejne raporty będą publikowane raz w roku do 30 czerwca.

Raport z danego okresu sprawozdawczego będzie dostępny w miejscu jego publikacji do momentu opublikowania Raportu za kolejny okres sprawozdawczy.

Raporty za poprzednie okresy sprawozdawcze będą dostępne przez okres 3 lat w formie zagregowanej.