Ochrona środowiska

Zasady dotyczące ochrony środowiska, stosowane w fabrykach leków EGIS Pharmaceuticals PLC.

Nasze założenia

Jako firma niezwykle odpowiedzialna w zakresie ochrony środowiska, głównym założeniem polityki EGIS PLC jest zapobieganie oraz stałe obniżanie negatywnego wpływu swoich działań na środowisko. Najważniejszym elementem polityki ekologii przemysłowej firmy jest czystsza produkcja, racjonalizacja zużycia energii, ochrona czystości powietrza, ochrona przed hałasem, oczyszczanie ścieków, ochrona wód gruntowych oraz odpowiednie zarządzanie odpadami. Głównym celem jest postępowanie zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi w pozwoleniu IPPC (Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Realizacja tego celu została pozytywnie zweryfikowana w rocznym audycie w listopadzie 2010 r.
Podczas przeprowadzania prac rozwojowych oraz inwestycji EGIS zawsze stara się wykorzystywać przełomowe technologie, w wyniku czego na przestrzeni ostatnich lat znacznie obniżyła zużycie energii i wody, zwiększając jednocześnie zastosowanie recyclingu.
Laboratorium ds. Ochrony Środowiska, mieszczące się w Budapeszcie w siedzibie firmy, posiada akredytację od 1998 r. Do najważniejszych zadań laboratorium należy obsługa systemu samokontroli ścieków przemysłowych oraz badanie odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych środków w zakresie zużycia energii, oczyszczania ścieków, zarządzania odpadami oraz ochrony czystości powietrza znajdują się w poniższych punktach.

 

Zużycie energii i surowców

Przebudowa instalacji rurociągowej w siedzibie głównej EGIS PLC rozpoczęła się w roku 2009. Modernizację przeprowadzono do tej pory w trzech fazach na blisko 510 metrach i zaowocowała ona bardziej ekonomicznym systemem dystrybucji energii cieplnej i klimatyzacji w poszczególnych budynkach, a tym samym mniejszymi stratami energii.
W roku 2009 firma zaczęła używać azotu – czystszej i tańszej substancji niż gaz obojętny, który był dotychczas wykorzystywany.
Modernizacja objęła także instalacje grzewcze w kilku budynkach: przestarzałe ogrzewanie parowe zostało zastąpione ogrzewaniem wodnym. Węzeł cieplny został wyposażony w kotły kondensacyjne, dzięki czemu zgromadzona skroplona woda może być bezpośrednio wykorzystana do produkcji pary wodnej. Na zewnątrz siedziby, w miejscu gdzie kotły gazowe podgrzewają wodę grzewczą, zainstalowano trzy niezależne węzły cieplne, co ze względu na mniejsze straty ciepła stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie.
W ramach modernizacji centralnego układu chłodzenia, przeprowadzonej w ciągu ostatnich kilku lat, wymieniono 12 sprężarek tłokowych na 6 sprężarek śrubowych. Nie wymagają one chłodzenia wodą i są bardziej ekonomiczne pod względem zużycia energii elektrycznej, a ponadto ich wydajność jest wyższa o 20%. W roku 2009 zainstalowano nową sprężarkę powietrzną, której wydajność pozwala w pełni zaspokoić zapotrzebowanie całego zakładu na sprężone powietrze. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie co roku zaoszczędzić przeszło 800 000 kWh energii elektrycznej. Produkcja sprężonego powietrza stała się bardziej opłacalna poprzez zastosowanie tzw. osuszaczy adsorpcyjnych, co spowodowało obniżenie kosztów osuszania o 30%.
Pompy EVM generujące podciśnienie zostały zastąpione ekonomicznymi pompami NASH, których wydajność jest o 20% wyższa, co oznacza, że podciśnienie jest wytwarzane przy mniejszym zużyciu wody i energii elektrycznej.
W zakładzie chemicznym zainstalowana została nowa pompa próżniowa sucha. Zastąpiła ona pompę próżniową z pierścieniem wodnym, co zapewnia wyższe podciśnienie końcowe przy mniejszym zużyciu energii i tym samym pozwala obsługiwać najbardziej zaawansowane technologie stosowane w przemyśle farmaceutycznym.

Zarządzanie odpadami

W roku 2009 firma EGIS PLC wytworzyła 67 różnych rodzajów odpadów (szkodliwych, nieszkodliwych oraz produkcyjnych). W porównaniu do poprzedniego roku liczba kodów EWC (Europejskiego Katalogu Odpadów) zwiększyła się, co oznacza, że zakres segregowanych odpadów stale się zwiększa, a podczas nowych procesów produkcyjnych powstają nowe rodzaje odpadów.
Większość szkodliwych odpadów jest usuwana lub spalana. Szkodliwe odpady ciekłe są zabierane przez specjalne cysterny spełniające wymogi ADR, natomiast szkodliwe i nieszkodliwe odpady stałe są przekazywane wyłącznie firmom posiadającym pozwolenia wydane przez stosowne władze i są dalej transportowane do wyspecjalizowanych firm, zajmujących się utylizacją odpadów. Prasowanie materiałów opakowaniowych, skażonych szkodliwymi odpadami jest wykonywane za pomocą specjalnego sprzętu do prasowania odpadów, który pozwala zmniejszyć objętość odpadów o trzy czwarte objętości początkowej.
Selektywna zbiórka odpadów nieszkodliwych umożliwia ich sprzedaż. Od lat EGIS PLC segreguje papier biurowy, tekturę, szkło, lampy fluorescencyjne, baterie suche oraz aluminium. Od roku 2009 możliwa jest także segregacja takich odpadów jak kartonowe opakowania Tetra Pak, puszki po napojach, butelki PET oraz elektroniczne nośniki danych.

Oczyszczanie ścieków

W wyniku wielu inicjatyw podejmowanych w ciągu ostatnich lat, ukierunkowanych na racjonalizację zużycia wody, średnia ilość produkowanych ścieków uległa znacznemu zmniejszeniu. W ramach wdrożonego planu samokontroli laboratoria ds. ochrony środowiska stale kontrolują jakość ścieków, które opuszczają teren EGIS PLC.
Projekt prowadzony we współpracy z Budapeszteńskim Uniwersytetem Nauk Technicznych i Ekonomii stanowił eksperyment mający na celu zmniejszenie ChZT (Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen) w oparciu o stripping parowy. Eksperyment odbył się latem 2009 r.

Ochrona wód gruntowych

W roku 2011 w ramach wstępnego oczyszczania ścieków, prowadzonego przez firmę EGIS PLC ekstrahowano
i oczyszczono 53 989 m³ wód gruntowych. Przywiązuje się dużą wagę do zmian w poziomie zanieczyszczenia oraz w stężeniu substancji zanieczyszczających. Wyniki naszych działań oraz informacje dotyczące ochrony wód gruntowych są dostępne w elektronicznej bazie danych istniejącej od roku 2010.

Ochrona czystości powietrza

W wyniku wymiany kotłów oraz palników, rozpoczętej w roku 2005, w ciągu ostatnich lat emisje NO2 dramatycznie spadły. W celu dalszego obniżenia zużycia gazu ziemnego w kotle VÜ-2 EGIS PLC zainstalowała specjalny palnik, który eliminuje powstawanie węglowodorów chlorowanych i tym samym jest odpowiedni do utylizacji rozpuszczalników regenerowanych, które nie mogą być wykorzystywane w produkcji, ze względu na przepisy dotyczące zapewnienia jakości.
Racjonalizacja zużycia energii oraz modernizacja systemów energetycznych sprawiły, że roczne emisje CO2 stale spadają.
Dwie stacje pomiarowe zainstalowane w siedzibie EGIS dokonują pomiaru całkowitych emisji węglowodorów oraz zbierają dane meteorologiczne.
W roku 2008 funkcje stacji zostały rozszerzone o tzw. pasywny pomiar emisji, za pomocą którego mierzone są miesięczne emisje chlorku metylenu, chlorobenzenu oraz trichloroetylenu. W roku 2010 stężenie mierzonych substancji zanieczyszczających było poniżej oczekiwanych wartości granicznych.

Ochrona przed hałasem

W roku 2008 EGIS PLC zaczęła przeprowadzać inwestycje, składające się z pięciu faz, mające na celu obniżenie hałasu. Działania prowadzące do utrzymania emisji hałasu poniżej wartości granicznych zostały zakończone w grudniu 2011 roku